Stg. Estación Esperanza Ned.

 

2 - kopie


 

STICHTING ESTACIÓN ESPERANZA NEDERLAND

 

Verantwoording 2017

Verantwoording 2018

Algemene gegevens

De stichting is opgericht bij akte de datum 03 mei 2017 en is statutair gevestigd te Hoorn, Noord-Holland. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68685688.

De activiteiten van de stichting vinden zowel in Nederland als in Spanje plaats. De stichting is gevestigd p/a Tjalk 86, 1625 EG, Hoorn.

De naam van de website is www.estacionesperanza.org.

Het RSIN-nummer van Stichting Estacion Esperanza Nederland is 857548864

Beleidsplan

Enkele jaren geleden zijn enkele Nederlandse betrokkenen in contact gekomen met de heer Jesus Jiménez González en mevrouw Ana Maria Muñoz Palacios, deze beheren een zogeheten refugio voor honden in Monachil (Granada). De refugio is een door de Spaanse overheid erkende instelling. Na een paar jaar door de betrokkenen op persoonlijke basis deze refugio te hebben ondersteund, is besloten op meer professionele basis deze werkzaamheden door middel van het oprichten van een stichting in Nederland, voort te zetten.

Doelstelling

De refugio Estación Esperanza Monachil stelt zich tot doel zo veel mogelijk honden van de dood te redden. Het betreft hier honden die om wat voor reden dan ook geen eigenaar meer hebben en zijn ondergebracht in zogenaamde dodingsstations. De honden worden waar mogelijk door de refugio van deze dodingsstations vrijgekocht. Beperkingen hierin zijn de financiële middelen en de beperkte ruimte van de refugio.

De doelstelling van onze stichting is een bemiddelende rol tussen de refugio in Spanje en onze stichting in Nederland. Dat willen wij bereiken door Nederlandse geïnteresseerden op de hoogte brengen van de te adopteren Spaanse honden door middelen van het internet. De te adopteren honden worden naar Nederland vervoerd en aan de nieuwe eigenaren toevertrouwd. De nieuwe eigenaren betalen via de stichting aan de refugio een kostenvergoeding. Onze stichting heeft geen winstoogmerk.

Het actuele beleid van de stichting is er op gericht om de beschreven doelstellingen optimaal te ondersteunen en waar mogelijk uit te breiden.

Fondsenwerving

Daarnaast wil onze stichting de refugio in Spanje zoveel mogelijk financieel ondersteunen door middel van acties in Nederland en donaties. Waar mogelijk wordt door vrijwilligers in de refugio in Spanje werkzaamheden verricht. Het is het bestuur van de stichting in de afgelopen tijd gebleken dat haar doelstelling bijzonder leeft in Nederland bij enthousiaste donateurs en volgers op het internet. Door verschillenden donateurs worden gratis artikelen aan de stichting beschikbaar gesteld die via het internet weer worden verkocht.

Beheer van de gelden van de stichting

Door het bestuur worden de ontvangen gelden op een afzonderlijke bankrekening bijgeschreven. Betalingen worden via deze bankrekening verricht. Resultaten van acties worden na afloop van deze acties met donateurs en volgers via internet gedeeld en verantwoord. Nieuwe acties worden ook via internet aangekondigd. Afhankelijk van de beschikbare gelden worden bedragen aan de refugio overgemaakt ten behoeve van de kosten van de hondenopvang. Het is niet de intentie van de stichting om vermogen te verwerven. Mocht onze stichting worden opgeheven en er mochten gelden overblijven dan zal dit aan een ANBI met een soortgelijk doel worden overgemaakt.

De bestuurders hebben recht op een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding maar niet op salaris in welke vorm dan ook.

Openingsbalans per 03 mei 2017

Banksaldo     € 1300.00                                                     Vermogen   € 1300.00

Administratie

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste jaar, te weten 2017, zal dit boekjaar niet een volledig kalenderjaar zijn. Na afloop van het kalenderjaar wordt financiële verantwoording afgelegd. Hieruit blijken de ontvangsten, de uitgaven en het vermogen van de stichting per het einde van het kalenderjaar alsmede een verslag van de activiteiten..

Bestuur

De samenstelling van het bestuur per de datum van de oprichting is als volgt:

Mevrouw Y. Wentink                                                    Voorzitter

De heer N.J.Lakenman                                                Penningmeester

Mevrouw N. Vadimirova Todorova                       Secretaris

De heer Q. Leeman                                                        Lid

Bankgegevens:

Rabo:

Iban: NL09RABO0117697753 t.n.v. Stichting Estación Nederland.

Bic code: RABONL2U.